Möte på Naturvårdsverket

Som ordförande i Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) deltog jag vid möte på Naturvårdsverket (NV) rörande NV´s uppdrag och tidigare remiss om förändringar i jaktmedel. Mötet ägde rum torsdag den 12 Mars. För SvJF räkning deltog Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné och från NV Viltförvaltningsenhet deltog Marcus Öhman Enhetschef, Daniel Bladh Handläggare och Hanna Dittrich Söderman Projektledare. 

Den 27 november 2018 lämnade Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen in en hemställan om vetenskaplig riskvärdering beträffande djurskyddsaspekter för pilbågsjakt till SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. Den sjätte februari 2019 ställde NV sig bakom hemställan och adderade egna frågeställningar. Den 6 mars 2020 kom yttrande från SLU, se här.

Jakt med pilbåge diskuterades under mötet i det nya ljuset av SLU:s utredning om de djuretiska aspekterna avseende bågjakt

Under diskussionerna framkom att NVs representanter inte helt kunde tyda och dra rätt slutsatser utifrån utredningen från SLU. Därför skickar SBJF nu ett underlag till NV utifrån mötet, där de oklarheter som förelåg klaras ut för representanter för NV. 

Med det som grund tillsammans med eventuellt ytterligare möte och informella kontakter framöver, har SBJF och SvJF gemensamt framfört förslaget att inledningsvis tillåta jakt med pilbåge under en femårsperiod med anmälningsplikt för både jägare och fällda vilt. Som referens kan nämnas den modell Danmark införde 2018 på hjort. Där rapporteras t.ex. jaktform, avstånd, flyktsträcka, träff, ev. eftersök m.m.

SLU´s vetenskapliga råd för djurvälfärd kunde inte efter 16 månaders utredning ge klara besked. Klart är dock att man inte dömer ut jakt med pil och båge som ett jaktmedel utan har svårt att jämföra de idag tillåtna med ett ”nygammalt” jaktmedel med vetenskapliga data som grund.

 

Else Ammentorp

Ordförande SBJF