Innehåll

 • 1. Bågjägarklubbs/förenings namn
 • 2. Bågjägarklubbs/förenings ändamål
 • 3. Medlemskap i Bågjägarklubb/förening
 • 4. Uteslutning ur Bågjägarklubb/förening
 • 5. Beslutande organ
 • 6. Årsmöte
 • 7. Möte
 • 8. Kallelser
 • 9. Rösträtt och röstning
 • 10. Motioner
 • 11. Ärenden vid årsmöte
 • 12. Styrelsen
 • 13. Arbetsutskott
 • 14. Revisorer
 • 15. Valberedning
 • 16. Klubbens/föreningens firma
 • 17. Verksamhetsår och bokslut
 • 18. Funktionärs handlingsrätt i egen sak
 • 19. Upphörande av klubb/förening
 • 20. Ändring av stadgar

§ 1 Namn

Bågjägarklubb är den lokala organisationen tillhörig Svenska Båg-jägare-för-bundet
Medlemmarna äger själva bestämma föreningens namn, men i namnet ska ingå ”Bågjägare” för att visa anknytningen till SBJF
Namnet skall fastställas av Svenska Bågjägareförbundets styrelse.

§ 2 Ändamål

Klubbens ändamål är att med följande av förbundets stadgar, lokalt företräda förbundets målsättning och intressen.
Klubb skall genom upplysning och information sprida kännedom om förbundets verksamhet och målsättning.
Klubb skall förmedla information till och från medlemmarna, lokala organisationer och myndigheter samt allmänheten.
Klubb skall verka för största möjliga medlemsanslutning inom verksamhetsområdet.
Klubb skall så långt det är möjligt stödja och hjälpa andra Bågjägarklubbar.

§ 3 Medlemskap

Medlemmar i klubb är de medlemmar i Svenska Bågjägareförbundet som beslutat om bildandet. Till klubben antas de som så önskar och är medlemmar i SBJF.
Klubb skall verka fristående från andra organisationer.
Medlemsavgift till klubb inbetalas till klubben. Det åligger klubben att kontrollera medlems medlemskap i Svenska Bågjägareförbundet. Klubben äger även rätt uppta medlemsavgift till förbundet och redovisa denna.

§ 4 Medlemskap och uteslutning

Medlem, som skadar klubbens anseende, motverkar dess syften eller begår svårare brott mot dess stadgar kan uteslutas av styrelsen.
Berörd medlem äger rätt att yttra sig före beslut om uteslutning fattas.
Sådant yttrande skall ha inkommit till styrelsen inom två veckor efter delgivningen.
Om ärendet bedöms kunna föranleda uteslutning även ur SBJF skall ärendet från klubbstyrelsen föreläggas förbundets styrelse. Här gäller vad därom stadgas i förbundets stadgar.

§ 5 Beslutande organ

 1. Årsmöte
  2. Klubbmöte
  3. Klubbstyrelse
  4. Ev. arbetsutskott

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är högsta beslutande organ, hålles på tid och plats under januari/februari månad varom styrelsen beslutar.
Extra årsmöte skall kallas av styrelsen om minst 1/3 av medlemmarna påfordrar detta.
Revisorerna äger rätt att påkalla extra årsmöte om de finner anledning därtill vid fullgörandet av sitt uppdrag.
Extra årsmöte kan endast behandla den fråga (de frågor) som föranlett dess sammankallande.

§ 7 Klubbmöte

Kallas av styrelsen vid behov.

§ 8 Kallelser

Kallelse till årsmöte och klubbmöte skall ske senast en vecka före mötets hållande, om möjligt med personlig kallelse. Om möjligt skall dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och motioner utsändas tillsammans med kallelsen.

§ 9 Rösträtt och röstning

Till klubbmöte och årsmöte äger alla medlemmar tillträde.
Rösträtt vid klubb- och årsmöte äger endast den, som vid röstningstillfället erlagt föreskriven medlemsavgift.
Styrelseledamot av SBJF äger rätt att utan medlemskap i klubb bevista årsmöte och klubbmöten.

§ 10 Motioner

Motion till årsmötet, vilken får inlämnas av alla medlemmar, skall vara tydligt och klart avfattad samt vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets hållande.

§ 11 Ärenden vid -årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om årsmötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.
5. Behandling av revisorernas berättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
8. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod. 10. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
11. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete för klubb.
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter till styrelsen jämte suppleanter. Sekreterare och kassör utses av årsmötet
14. Val av revisorer jämte suppleanter.
15. Val av valberedningskommitté samt eventuella övriga val av funktionärer som årsmötet beslutar.
16. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter.
17. Behandling av inkomna motioner.
18. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till årsmötet.

§ 12 Klubbstyrelse

Styrelsen består av ordföranden jämte minst fyra ordinarie ledamöter och det antal suppleanter årsmötet fastställer.
Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Styrelseledamöterna väljes för en tid av två år i sänder, dock så att vid första val väljes halva antalet ledamöter för en tid av ett år.
Styrelsesuppleanter väljes för en tid av ett år.
Endast medlem som erlagt föreskriven medlemsavgift kan väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen. Styrelsen äger dock rätt att som funktionär adjungera icke medlemmar.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande.
Ordinarie styrelseledamot som är förhindrad att närvara vid styrelsemöte skall själv i god tid kalla suppleant.
Suppleanter och funktionärer inom klubb äger rätt, om lokalförhållandena medger, att närvara vid styrelsemöte och äga därvid yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsebeslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Reservation till beslut skall vara skriftlig.
Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger per år.
Styrelsen utser inom eller utom sig, vid behov vice befattningshavare och erforderliga arbets- och förvaltningsorgan.
Kallelse till styrelsesammanträde bör ske som personlig kallelse till styrelse-leda-möterna och suppleanterna för känne-dom, senast en vecka före sammanträdet så vida inte särskilda skäl föreligger.

§ 13 Arbetsutskott

Styrelsen utser vid behov ett arbets-utskott (AU) som består av minst tre ledamöter. AU handlägger löpande verksamhet samt vad styrelsen i övrigt uppdrager åt AU. För kallelse till styrelsesammanträde svarar AU.

§ 14 Revisorer

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet, för en tid av ett år, två revisorer jämte minst en suppleant.
Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande om granskningen av verksamheten och därvid till eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionen skall vara klar och revisionsberättelsen överlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötets hållande.

§ 15 Valberedning

För att förbereda valen vid årsmötet utser föregående årsmöte, för en tid av ett år, en valberedningskommitté om minst två personer. Årsmötet utser även ordförande i valberedningen.

§ 16 Klubbens firma

Att teckna firma utser styrelsen en eller flera personer vilka, enligt vad styrelsen beslutar, tillsammans eller var för sig tecknar klubbens firma. För klubbens åtaganden svarar endast klubbens tillgångar.

§ 17 Verksamhetsår och bokslut

Verksamhetsåret utgöres av kalenderår.
Kopior av klubbens verksamhets-berättelse och bokslut per den 31/12, revisorernas berättelse och årsmötesprotokoll skall översändas till SBJF senast inom en månad efter årsmötet.

§ 18 Funktionärs handlingsrätt i egen sak

Ledamot av styrelse eller arbetsutskott må ej deltaga i beslut rörande avtal mellan ledamoten och klubb/förening.

§ 19 Upphörande av klubb

Upphör verksamhet tillfaller klubbens alla tillgångar eller underskott och därtill hörande skyldigheter medlemmarna solidariskt om särskild av SBJF godkänd förmånsrätt ej föreligger.
Beslut om upphörande fattas på samma grunder som gäller för ändring av klubbstadgarna.

§ 20 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar vare ej giltigt med mindre beslut fattas därom å två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio dagar mellan de möten vid vilka beslut fattas om ändring av dessa stadgar, vare ej ändringen gällande med mindre de som biträda beslutet om ändring, vid det sist hållna mötet utgör minst 2/3 av de i omröstningen deltagande. Ändringen utom i fall av klubbens upphörande, skall för att äga giltighet godkännas av Svenska Bågjägareförbundet.