Innehåll

 • 1. Förbundets namn
 • 2. Förbundets ändamål
 • 3. Förbundets säte
 • 4. Förbundets organisation
 • 5. Medlemskap
 • 6. Återkallande av medlemskap
 • 7. Förbundets beslutande organ
 • 8. Årsmöte
 • 9. Ärenden vid ordinarie årsmöte
 • 10. Styrelsen
 • 11. Arbetsutskott
 • 12. Revisorer
 • 13. Valberedning
 • 14. Förbundets firma
 • 15. Verksamhet och bokslut
 • 16. Funktionärs handlingsrätt i egen sak
 • 17. Bågjägarklubbs/förenings verksamhet
 • 18. Ändring av stadgar
 • 19. Förbundets upphörande

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är:
Svenska Bågjägareförbundet.
Tecknas i förkortad form SBJF. I dagligt tal får användas ”Bågjägarna”

§ 2 Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att:
* verka för en utveckling av bågjakten i Sverige
* verka för bågjaktens etik
* utbilda jägare praktiskt och teoretiskt i bågjakt
* verka för bågjägarexamen
* bistå myndigheter och organisationer i frågor rörande bågjakt
* hos allmänheten och jägarkåren skapa förståelse för bågjakt
Förbundet utger tidskriften BågJägaren.

§ 3 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte å plats inom riket som styrelsen beslutar.

§ 4 Förbundets organisation

Förbundet utgöres av dess medlemmar.
Medlemmar anslutna till Svenska Bågjägareförbundet kan bilda Bågjägar-klubbar/föreningar vilka sorterar under förbundet men har egen styrelse.
Förbundet och anslutna klubbar/föreningar skall verka fristående från andra nationella organisationer

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan envar erhålla som stöder förbundets målsättning.
Medlemskap erhålls genom att av årsmötet fastställd medlemsavgift inbetalas till förbundet.
Medlemsavgifterna uttages på sätt som årsmötet beslutar. Medlemsavgift skall vara inbetald före februari månads utgång. Betalning därefter garanterar ej kontinuerligt årsmedlemskap. Medlemskap gäller kalenderårsvis .
Medlemsavgift till Bågjägarklubb/förening inbetalas till resp. klubb/förening som har att kontrollera att vederbörande är medlem i Svenska Bågjägareförbundet.

§ 6 Återkallande av medlemskap

Medlem, som skadar förbundets anseende, motverkar dess syften eller begår svårare brott mot dess stadgar kan uteslutas ur förbundet av styrelsen. Berörd medlem äger rätt att yttra sig före beslut om uteslutning fattas. Sådant yttrande skall ha inkommit till styrelsen inom två veckor efter delgivningen.

§ 7 Förbundets beslutande organ

 1. Årsmöte
  2. Styrelse
  3. Arbetsutskott

§ 8 Årsmöte

 1. Årsmötet, som är högsta beslutande organ, hålls senast 15 maj varje år.
  Tid och plats beslutas av styrelsen.
  Alla medlemmar äga tillträde till årsmötet.
  2. Extra årsmöte hålles då styrelsen finner sådant påkallat.
  Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med angivande av skäl påfordra att styrelsen skall utlysa extra årsmöte att hållas så snart det kan ske med iakttagande av föreskriven kallelsetid.
  Efterkommer ej styrelsen sådan påfordran inom två veckor äga revisorerna själva utlysa extra årsmöte.
  Extra årsmöte kan endast behandla den fråga som föranlett dess sammankallande.
  Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte skall översändas till medlemmarna senast sju dagar före mötet.
  3. Varje närvarande fullbetalande medlem äger vid årsmötet en röst. Beslut fattas med enkelmajoritet, såvida icke annat föreskrives i dessa stadgar.
  Röstning sker öppet, om ej annorlunda beslutats i viss fråga. Då votering begärts vid val, skall omröstning ske slutet.
  Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Vid lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten.
  4. Styrelsen skall närvara vid årsmötet.
  5. Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av envar medlem. Motion skall vara tydligt och klart avfattad och inlämnad till styrelsen senast den 31.1.
  Motion inkommen senare handläggs av styrelsen.
  6. Motion från klubb/förening skall vara styrelsen tilhanda senast den 15.3
  7. .Skriftlig kallelse jämte notering om ärende utanför stadgarna skall utgå till medlem senast tre veckor före årsmötets hållande.

§ 9 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om årsmötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.
5. Behandling av revisorernas berättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
8. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod.
10. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
11. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete för förbundet.
12. (upphävd genom beslut av ordinarie och extra årsmöte 2008-05-03)
13. Val av ledamöter till styrelsen jämte suppleanter.
14. Val av revisorer jämte suppleanter.
15. Val av valberedningskommitté samt eventuella övriga val av funktionärer som årsmötet beslutar.
16. Övriga val
17. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till årsmötet.

§ 10 Styrelsen

Förbundets styrelse består av ordförande och minst fyra ordinarie styrelseledamöter och minst tre suppleanter.
Ordförande utses vid årsstämman för en mandatperiod av ett år.
Sekreterare och kassör utses av styrelsen för ett år vid extra styrelsemöte direkt efter årsstämma.
Styrelseledamot väljes för två år i sänder, dock så att vid första val väljes halva antalet styrelseledamöter för ett år.
Styrelsesuppleant väljes för ett år i sänder.
Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga arbets- och förvaltningsorgan.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande.
Kallelse till styrelsemöte, vilket beslutas och utföres av styrelsens arbetsutskott, skall ske genom personlig kallelse till samtliga ordinarie styrelseledamöter senast fjorton dagar före mötets hållande.
Extra styrelsemöte skall hållas då styrelsen finner detta påkallat, eller då minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter gör skriftlig framställning därom.
För kännedom skall kallelse samtidigt sändas till samtliga styrelsesuppleanter, vilka har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.
Kallelse kan även ske till revisorer och valberedningskommitté, vilka själva äger att besluta om vem som skall representera vid styrelsemöte.
Styrelsebeslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Reservation till beslut skall vara skriftlig.
Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger årligen.
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för att fattade beslut verkställs.
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom förbundet. Ansvarar över och förvaltar förbundets tillgångar.

§ 11 Arbetsutskott (AU)

Styrelsens arbetsutskott består av ordföranden samt minst två ledamöter. AU utses av styrelsen.
AU handlägger förbundets löpande administration och personalfrågor samt vad styrelsen i övrigt uppdrar till utskottet.
AU svarar inför styrelsen för handhavandet av sitt uppdrag.

§ 12 Revisorer

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet, för en tid av ett år, två revisorer och två suppleanter.
Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande om granskningen av förbundets verksamhet och därvid även till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionen skall vara klar och revisionsberättelsen överlämnad till styrelsen senast 31/3.

§ 13 Valberedning

För att förbereda valen vid årsmötet utser föregående årsmöte, för en tid av ett år, en valberedningskommitté om minst två ledamöter jämte lika många personliga suppleanter.
Årsmötet utser även ordförande i valberedningskommittén.

§ 14 Förbundets firma

Att teckna förbundets firma utser styrelsen en eller flera personer vilka enligt vad styrelsen beslutar därom, tillsammans eller var för sig, må teckna förbundets firma.

§ 15 Verksamhetsår och bokslut

Förbundets verksamhetsår utgörs av kalenderår (1.1 – 31.12).

§ 16 Funktionärs handlingsrätt i egen sak

Ledamot av styrelsen eller dess arbetsutskott må ej deltaga i beslut rörande avtal mellan ledamoten och förbundet.

§ 17 Bågjägarklubbs/förenings verksamhet

Klubb/förening har bildats när namn och anslutning godkänts av förbundets styrelse.
Klubb/förening skall genom upplysning och information sprida kännedom om förbundets verksamhet och målsättning.
Klubb/förening skall verka enligt förbundets målsättning.
Klubb/förening skall söka erhålla största möjliga medlemsanslutning inom sitt verksamhetsområde.
Klubbens/föreningens föreningstekniska angelägenheter framgår av stadgar för klubb/förening, vilka fastställes av förbundsstyrelsen.

§ 18 Ändringar av stadgar

Ändring av dessa stadgar vare ej giltig med mindre beslut fattas därom å två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie.
Förflyter mindre tid än nittio dagar mellan de årsmöten vid vilka beslut fattas om ändring av dessa stadgar, vare ej ändringen gällande med mindre de som biträda beslutet om ändring, vid sista hållna årsmöte utgör minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande medlemmarna.

§ 19 Förbundets upphörande

Upphör förbundets verksamhet tillfaller förbundets alla tillgångar eller underskott och därtill hörande skyldigheter medlemmarna solidariskt.
Beslut om förbundets upphörande fattas på samma grunder som gäller ändring av förbundets stadgar.