Skrivelse till Naturvårdsverket

Den 20 juli 2020 lämnade vi tillsammans med Svenska Jägareförbundet in en hemställan till Naturvårdsverket om jakt med pil och båge i Sverige. Vi tackar för ett bra samarbete med Svenska Jägareförbundet i frågan! 

I skrivelsen hänvisar vi bland annat till ”Yttrande från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd om jakt med pil och båge” som i stora delar är positiv till att införa jakt med pil och båge i Sverige. SLU förordar bland annat ”storskaliga jämförelser” vilket torde kräva att jakt med pil och båge blir en godkänd jaktform i Sverige för att möjliggöra sådana jämförelser. 

Vi framförde också att ärendet ligger helt i Naturvårdsverkets linje enligt viltstrategins vägval att främja viltet som resurs och att utveckla möjligheterna att använda nya sätt att jaga. Att införa en jaktmetod som har låg belastning på både vilt och miljö ligger helt rätt i tiden och som en konstruktiv och gynnsam åtgärd.

Förbunden utgår nu från ett positivt beslut angående jaktformen då Naturvårdsverket nu har nödvändig faktabaserad information samt även de nu styrkta erfarenheterna från Danmark och Finland till grund.

Vi har tillsvidare fått följande svar från Naturvårdsverket: 

”Vi har mottagit er skrivelse gällande införande av pil och båge som godkänt jaktmedel i Sverige. Naturvårdsverket utreder fortsatt frågan och något slutligt datum för när detta ska vara klart finns inte i dagsläget. Ni kan få mer information när de som jobbar närmast frågan är åter efter sommarsemestrarna. Då kan också det önskade mötet planeras in om behovet fortsatt kvarstår.”

Här kan ni läsa skrivelsen: Skrivelse begäran om bågjakt Naturvårdsverket 2020-07-15

Ha en trevlig sommar

Else Ammentorp, Ordförande