Här kan du hitta svar på många frågor om bågjakt och Svenska Bågjägareförbundet. Vi börjar med några snabba fakta om bågjakt:

 • I Europa uppskattar EBF att nära 100.000 jägare använder pil och båge.
 • Normala avstånd till viltet vid jakt med båge är 20-25 meter, oftast kortare.
 • En vanlig jaktpilbåge för större vilt har en dragkraft mellan  25-32 kg (55-70 pound).
 • En modern jaktpil väger över 25 gram. 
 • Pilen har en hastighet som ofta överstiger 80 m/s
 • Anslagsenergin är ca 100 joule
 • Vak, smyg- och lockjakt är typiska jaktformer under bågjakt.
 • Bågjakt utövas idag med olika typer av pilbågar som traditionella långbågar och  recurvebågar samt med compoundbågar.
 • Jakt med pil och båge är oerhört säkert 

Vilket vilt kan jagas med pil och båge?

I princip kan allt vilt jagas med pil och båge. Pilbågar kan göras tillräckligt kraftfulla för att jaga även mycket stort vilt med. I områden med en betydligt längre modern bågjakt tradition som exempelvis Nordamerika används pil och båge främst vid jakt på hjortvilt men även för vildsvin, björn och älg. Pil och båge är dessutom ett lämpligt jaktmedel för jakt på mindre däggdjur och fågel.

Sverige är ett land där man inte möjliggjort jakt med pil och båge. Vi är ett undantag i Europa och världen.

I Europa är det idag möjligt att jaga med pil och båge i följande länder:

I de flesta av de nämnda länder krävs att jägaren avlagt nationell jägarexamen samt i vissa fall en nationell eller en internationell bågjägarexamen; International Bowhunter Education Program (IBEP) eller motsvarande nationell utbildning för bågjakt. Några länder har krav på ett praktiskt skjutprov.

Jakt med pil och båge är mycket vanligt i övriga delar av världen;

Jakt med pil och båge är den jaktform som växer snabbast runt om i världen. Det finns en stark tradition och acceptans för bågjakt som beskrivs som juste och på naturens villkor. Andra länder och regioner där jakt med pilbåge är växande är exempelvis Nord, Mellan och Sydamerika, Australien, Nya Zeeland, stora delar av Afrika och Grönland samt en rad länder i Asien. 

Bara i Nordamerika jagar fler än fyra och en halv miljoner med  pilbåge som jaktvapen och det fälls över 1 600 000 vitsvanshjortar med jaktpilar varje år (2021). 

Svenska bågjägare räknas nu i några tusental och det är en hög siffra med tanke på att det inte är tillåtet i Sverige!

Svenska Bågjägareförbundet startades 1986 av en grupp intresserade jägare som också jagade med pil och båge. Under de följande drygt 30 åren har många av dessa pionjärer jagat på samtliga kontinenter och fällt vilt av alla storlekar. Många nya bågjägare har under åren utbildat sig för jakt med pil och båge. Många av utövarna åker regelbundet till våra grannländer eller till andra delar av världen för att kunna utöva denna jaktform. Det anordnas idag utbildningar inom bågjakt flera gånger årligen runt om i Sverige. Det är i regel mycket erfarna bågjägare som håller i dessa kurser och som kan föra sina, över lång tid, förvärvade kunskaper och erfarenheter vidare.

Har jakt med pil och båge varit tillåtet i Sverige tidigare?

Ja, men det förbjöds 1938. Förarbetena till lagen som förbjöd pil och båge som jaktmedel finns inte kvar vilket gör att det är svårt att uttala sig om anledningen till beslutet. Huvudskälet var mest sannolikt att man ville begränsa jakten och jaktmedlen med tanke på den dåtida mycket låga viltpopulationen i Sverige. En ytterligare uppfattning till skälet om förbud vid denna tid är intryck från tysk jaktlagstiftning samt att det var få jägare som använde pil och båge som jaktmedel vid den tiden.

Naturvårdsverket bestämmer om jaktmedel och när bågjakt ska möjliggöras i Sverige!

Naturvårdsverket beslutar om pil och båge skall tillåtas som jaktmedel i Sverige. NV har tidigare tillåtit en försöksverksamhet med bågjakt i hägn som ägde rum mellan 1999 och 2003. Tillsyn sköts av polis och länsstyrelse, som vid all annan jakt i Sverige. I den “Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2027” som myndigheten presenterade 2022 har man klart uttalat att man skall utreda och möjliggöra nya jaktmedel:

 • “Naturvårdsverket verkar för ökad användning av blyfri ammunition där sådana alternativ finns och för ökad kunskap om hur fällt vilt ska hanteras för att minska människors exponering för bly.”
 • “Naturvårdsverket bedriver en framåtsyftande omvärldsbevakning rörande utvecklingen av jaktmedel och jaktmetoder för att löpande kunna utveckla förhållningssätt och styrmedel.”
 • “Jägare bör hålla diskussionen levande om vilken etik som bör råda i olika jaktformer, med utgångspunkt i jaktlagen och med respekt för olika åsikter.”

Vilka krav kommer att gälla för jägare och vapen?

En kvalificerad gissning är att man dels skall ha en komplett jägarexamen. Sedan är det troligt att man lägger till en tilläggsutbildning speciellt för jakt med pil och båge där kravet på jägaren är att ha genomgått en teoretisk och en praktisk utbildning samt prov, liknande IBEP utbildningen som för närvarande drivs av Svenska Bågjägareförbundet.  

Det är sannolikt att samma krav kommer att gälla i Sverige som på Åland. Troligt är att man inför en utbildning som ett tillägg till den svenska jägarexamen – som en Svensk bågjägarexamen. 

På Åland krävs att bågjägaren genomgått den internationellt gångbara utbildningen som skapats genom International Bowhunting Education Program (IBEP), med tillägg för kunskap om nationella regler. 

Kraven på vapnen kommer sannolikt att vara liknande de som finns på Åland och i Danmark  där det krävs en minskat anslagsenergi på minst 40 joule för pilen och total pilvikt på minst 25 gram med en trebladig skärande jaktspets med minst 25 mm diameter.  

Varför skall man jaga med pil och båge när det finns skjutvapen?

Ett av de skäl som bågjägare anför är att jaktupplevelsen blir större och intensivare då det krävs mer tid och kunskap om viltet för att vara framgångsrik. Detta påminner om det argument som flugfiskare ofta anger för sitt utövande. Det innebär också en tillfredsställelse för många jägare att ge viltet en större chans att komma undan och uppfattas oftast som en jaktform på naturens villkor.

Det finns ett flertal positiva aspekter med jakt med pil och båge. Från den tysta aspekten med minimal påverkan och ekologiska fotavtryck i naturen till eftersträvan av närhet till vilt för exempelvis bedömning av vilt innan fångst. Jakt med pil och båge kräver kunskap om såväl naturen i sig, att bli ett med naturen under sin jakt med sina sinnen, från att känna till årstidernas inverkan och väderförhållanden till kunskaper om själva viltet i form av exempelvis rörelsemönster, anatomi och beteenden för att kunna avge en effektivt placerad pil.

Eftersom det är viktigt att som vid all jakt se till att projektilen blir så väl placerad som möjligt för bästa effekt krävs det också förberedelser, anpassning, tålamod och en hel del träning med sig själv och sin utrustning. Flera aspekter är avgörande vid jakt med pil och båge. Dessa krav kan vara för stora för vissa medan andra ser en möjlighet i personlig utveckling i kraven och tillfredsställelse i en ökad kunskap och delaktighet i naturens mosaik. Jakt med pil och båge är känslomässigt en upplevelse med hänsyn till de nära viltupplevelserna.

Den största delen av de som kallas bågjägare jagar också med andra jaktmedel som exempelvis kulvapen, hagelvapen samt fällfångst och fortsätter med all sannolikhet att välja skjutvapen som jaktmedel för många typer av jakt även om jakt med pil och båge skulle bli tillåtet.

Är det svårare att jaga med pil och båge än med skjutvapen?

Jakt med pil och båge ställer utövaren inför en hel del utmaningar. Det kan sägas vara svårare eftersom en jägare som använder pil och båge som jaktmedel statistiskt sett behöver ägna betydligt mer tid för att vara framgångsrik jämfört med jägaren som använder skjutvapen. Anledningen är att bågjägaren måste komma mycket närmare villebrådet än den jägare som använder skjutvapen.

Omdöme!

En del menar att det är för svårt att träffa med en pil som avlossats från en pilbåge. Jakt med pilbåge kräver det hängivenhet och lika mycket träning som andra jaktredskap och jaktformer. Bågjägare övar dock i regel sitt skytte året om, dels för att bli en bättre och säkrare bågskytt samt för att minimera risken för felskjutningar genom noga förberedelser inför jakt. En kontinuerlig träning med sin utrustning gör att bågjägaren är förberedd och ger en bra form för skyttet för en jaktsituation och samtidigt kunna fokusera på viltet, avståndsbedömning, utrustning och sin prestation. Det skiljer en hel del mellan olika pilbågar även om de kan se snarlika ut, varvid valet av pilbåge och tillbehör därför är individuellt.

Många bågjägare övar sitt skytte flera gånger i veckan året om från olika vinklar och olika avstånd, på längre avstånd, ofta utomhus i olika väderlekar, för att vid jakt kunna prestera på topp i en jaktsituation. Det rör sig om avstånd från ett par meter upp till 20 – 25 meter, vilket är jämförbart med hagelvapen vilket då kräver stor kunskap om viltet och förmåga att kunna röra sig tyst och obemärkt för att kunna manövrera sig till en möjlig skottsituation.

Jägare som valt pilbågen som jaktmedel behöver besitta kunskap kring viltets spår, viltväxlar, foderresurser, skydd beteende och spårning av dessa något som kräver tålamod och tid för att lära.

Hur är precisionen vid skott med pil och båge?

Inom sin normala räckvidd på ca 20-25 meter är precisionen för jaktbågen fullt jämförbar med ett kulgevär som skjuts på jaktmässiga avstånd varierande mellan 80-100 meter.

Hur stor är effekten av skott med pil och båge jämfört med skott från kulvapen?

Effekten är fullt jämförbar med skott från ett kulvapen om man talar om hur effektivt skottet avlivar viltet. En jaktpil kan lätt jämföras med en gevärskula gällande penetration och effekt, även om pilens penetrerande tillvägagångssätt är annorlunda. Jaktpilen har lika god genomträningsförmåga som en jaktkula i mjuk vävnad och fysiologiskt dödar vapnen på samma sätt – ett snabbt blodtrycksfall hos viltet som orsakar syrebrist i hjärnan och därefter klinisk död. 

En modern jaktpil väger ca 25-30 gram och är försedd med en speciell spets avsedd för jakt på vilt. Spetsen skiljer sig från övnings- och tavelskyttespetsar genom två eller flera skarpslipade eggar som är fästa radiellt, totala diametern på spetsen är oftast över 25 mm. Denna spets skär genom vävnad, mindre ben, organ och blodkärl och orsakar på så sätt en cirkulationskollaps på några sekunder.

Det blir jämförbart lika få skadeskjutna vilt vid bågjakt som under jakt med kulvapen!

Den statistik vi har från Danmark visar tydligt att så är fallet (The Danish Bowhunters Association The Danish National Forest and Natures Agency´s Statistics on Roedeer (Capreolus Capreolus) shot with bow and arrow in Denmark Between 1 October 1999 – 15 January 2007).

Dessa undersökningar, där bågjakt på rådjur bedrivs, visar att skadeskjutningsfrekvensen är mycket låg och helt jämförbar med kulvapen.

Jakt med pil och båge innebär inte en mer utdragen eller smärtsam död för viltet!

Om man tittar på hur långt viltet förflyttar sig från en skottplats innan det blir liggande så är det fullt jämförbart med skott från skjutvapen enligt den senaste  finländska forskningen. 

Effekten när djuret i fråga träffas av en kula eller en pil är i stort sett densamma, även om tillvägagångssättet av penetrationen i fråga skiljer sig åt. Träffområdet som eftersträvas är vitalt träffområde i området för lungor och hjärta, oavsett om projektilen är en kula eller en pil. Vid träff av en pil följer inte en lika stor stötvåg som med en kula, men inte heller en lika stor söndersplittring och med det en betydande köttförstörning och spridning av blyfragment från kula/hagel. Oavsett projektil avstannar blodtrycket nästan omedelbart och hjärnans blodtillförsel avbryts varvid medvetslöshet och följande död inträder inom 8-10 sekunder. Därför springer ofta djuret iväg en bit oavsett om djuret träffats av en kula eller en pil.

Pilbågen ger väl till skillnad från skjutvapnet aldrig riktigt en chans till ett andra skott och måste väl då öka riskerna för ouppklarade skadeskjutningar?

Ingen seriös jägare – vare sig med skjutvapen eller med pilbåge – förlitar sig på ett uppföljningsskott i samband med jakt. Med hänvisning till detta är också skjutvapen som laddas med ett skott, så kallade enskottsvapen, fullt tillåtna, effektiva och accepterade jaktmedel i Sverige idag. 

Den statistik som det oftast hänvisats till i dessa sammanhang – under vilka förutsättningar har den tagits fram och hur stora undersökningar rör det sig om?

Ett flertal länder har genomfört studier som påvisar på hur jakt med pil och båge fungerar med goda resultat. Den danska undersökning som Svenska Bågjägarförbundet ofta refererar till omfattar jakt på rådjur av utbildade bågjägare som under en sjuårsperiod (1999-2006) fällde 989 frilevande rådjur med helt jämförbara resultat med kulvapenjakt. Svenska Bågjägareförbundet refererar inte till några studier som är bedrivna i hägn. 

Finns det en risk att jaktpilar blir sittande kvar i djuret vid felskjutning?

Vanligen går pilen helt igenom djuret fullständigt och påträffas bortom djuret. Undantag kan vara träff i kraftigare benpartier som exempelvis ryggrad. Av den statistik som finns har pilarna gått igenom djuren i 90 % av fallen. Men även om inte pilen gått igenom helt har pilens jaktspets allra oftast gjort det med önskad effekt och resultat.

Är risken större att pil och båge används vid tjuvjakt eftersom jaktmedlet är tystare än skjutvapnet?

Detta enda argument för att använda pilbåge istället för skjutvapen vid tjuvjakt är inte längre relevant. Detta eftersom det idag är tämligen enkelt att få tillstånd att köpa en ljuddämpare till sitt skjutvapen. Därtill kommer pilbågens begränsade räckvidd, vilket torde göra den mindre lämpad för tjuvjakt.

Tjuvjakt föraktas av alla jägarförbund och så också givetvis av Svenska Bågjägareförbundet. Jakt med pil och båge är inte ett val för tjuvjägaren. Europeiska Bågjägare Federationen har i flera år genomfört studier som belyser avsaknaden av fall i Europa där pil och båge används som tjuvjaktmedel. Den tiofaldiga tidsåtgången vid bågjakten ger en alltför stor exponering av tjuvjägaren för att vapnet skall passa för detta. Dessutom sker den största delen av tjuvjakten med fordon och skott som med hjälp av ljusförstärkande riktmedel eller liknande avlossas efter mörkrets inbrott. Oftast riktas projektilen då mot huvud eller hals för omedelbar immobilisering med stora risker för felskjutning. Att viltet faller på plats är ett krav för tjuvjägaren som inte kan göra eftersök. Även i Sverige där det finns uppemot 100 000 jaktbågar i svenska hem ser vi väldigt få fall där pilbågen har varit valet som tjuvjaktsmedel.

Svenska bågjägareförbundet tar då givetvis starkt avstånd från alla former av tjuvjakt, inte minst då det motverkar vår strävan av ett återinförande av bågjakten. Tjuvjakt är ett vapenbrott och skulle det komma till bågjägareförbundets kännedom om att en medlem skulle tjuvjaga utesluts denna medlem såklart med omedelbar verkan, utöver andra straff eller åtgärder utifrån svensk lagstiftning som jaktbrott och vapenbrott kan medföra.

Hur gör man vid eftersök? Använder man skjutvapen då, med tanke på hur svårt det är att skjuta på vilt som rör sig snabbt?

Vid eftersök tar man alltid det vapen som är lämpligt för situationen. Befarar man att det påskjutna djuret kommer att kunna springa undan vid eftersöket, samt på längre avstånd, bör skjutvapen av lämplig typ och kaliber användas vid eftersöket. 

Som vid all annan jakt väntar man också vid jakt med pil och båge en stund innan man påbörjar eftersöket för att viltet skall lägga sig ned och inte bli skrämd och stött. En fördel som kan ses vid jakt med pil och båge är att vid genomgående träff (vanligast) kan färgen på blodet samt hår och andra detaljer som fastnat på pilen ge signaler för vart på viltet pilen träffat, vilket kan vara avgörande för ett effektivt eftersök. 

Det innebär god jaktetik att jaga med pilbåge!

God jaktetik talar för jakt med pil och båge och handlar främst om gott omdöme. Bågjägaren visar respekt för viltet genom att lägga mycket tid i naturen på sin jakt och att jaga på naturens villkor utan att fullt utnyttja människans tekniska överlägsenhet. Viltet i fråga har god chans att undkomma eftersom jägaren behöver befinna sig inom dess syn- och höravstånd. 

Varför inte använda det vapen som är mest effektivt att skörda vilt med?

Med den lagstiftning som idag finns i Sverige är det inte tillåtet att använda de mest effektivaste metoderna eller jaktmedlen vid jakt. Vi har exempelvis begränsningar i jakttider, antalet skott vi får ha i hagelvapen, kalibrar, begränsningar finns gällande belysning och mörkersikten och begränsningar gällande helautomatiska- och långhållsvapen samt jakt från fordon och elektroniska locksystem.

Vilka krav kommer troligen att ställas på de som vill jaga med pil och båge i Sverige när det tillåts?

Först och främst kommer det troligen att krävas att man avlagt en Svensk jägarexamen enligt naturvårdsverkets regler. Det blir förmodligen ytterligare krav och sannolikt kommer dessa motsvara de krav som gäller i våra grannländer där bågjakten är tillåten. Detta innebär teoretiska och praktiska kunskaper samt ett prov, möjligen enligt den internationella bågjägarutbildningen- International Bowhunter Education Program (IBEP) som idag drivs av SBJF.

Vad säger EU om bågjakt?

EU har inga restriktioner för användande av pil och båge som jaktmedel. Det dokument som beskriver jakt med pil och båge är ”Charter on Hunting and Biodiversity” som behandlar uthållig viltförvaltning. Där nämns pil och båge som ett av flera goda val av vapen för jakt.

Media .

Jakt med pil och båge tycks vara ett intressant nyhetsstoff, då det på vissa ställen är en relativt okänd företeelse med en hel del förutfattade meningar och fördomar kring. Det händer ibland att media publicerar bilder och berättelser om incidenter där vilt blivit påskjutna av pilprojektiler. Vid dessa tillfällen har det genomgående använts armborst eller klenare pilbågar avsedda för sportskytte eller hobbyskytte med helt felaktiga sportskyttepilar som försetts med helt olämpliga tavelspetsar av någon kriminell person.

En rätt anpassad pil som avlossats från en jaktbåge under rätta omständigheter passerar helt igenom det vilt som pilen träffar. De missvisande bilderna på skadeskjutna vilt som oftast förs fram av jaktmotståndare och djurrättsrörelsen m fl har med andra ord aldrig med jakt att göra.

Vad krävs för att jaga med pil och båge?

För att jaga behövs en svensk jägarexamen i alla dess delar. Information om hur detta går till hittar du på Svenska jägareförbundets, Svenska Bågjägare Förbundets eller Jägarnas Riksförbunds hemsida. Är du jägare med tidigare erfarenhet av jakt och vill utveckla din kompetens till att  jaga med pil och båge så innebär det att skaffa sig utbildning, kunskap och förberedelser inför detta. 

Ta gärna kontakt med en lokal bågjägarklubb eller en av SBJFs lokala kontaktpersoner eller återförsäljare, där du kan få adekvat information och instruktion. Har du ingen förkunskap om pilbågar avråder vi dig från att köpa en pilbåge utan att först pratat med någon som har erfarenhet inom området. Pilbågen behöver vara individuellt anpassad efter dig, dina önskemål och dina behov.

Svenska Bågjägarförbundet – SBJF anordnar bågjägarskolan, oftast flera gånger årligen på olika platser runt om i Sverige. Här kan du utbilda dig inom International Bowhunting Education Program – IBEP, vilket flertalet länder kräver. För att jaga med pil och båge utomlands krävs det därtill svenskt jaktkort, jaktkort i det land du tänkt jaga i, oftast skjutprov i det land du tänkt jaga i, tillfälligt arrende eller annan form av upplåten jaktmark att jaga på. Därtill kan det ofta krävas en guide eller jaktledare. Det skiljer en hel del på olika länders regler, utrustning, lagar och procedurer gällande att jaga som gäst varvid det är mycket viktigt att du tar noga reda på hur det fungerar i just det land du tänkt jaga i.

Fortfarande 2023 04 03 har Naturvårdsverket inte fattat ett beslut om pilbågen som jaktmedel. 

Vilken utrustning krävs för bågjakt och vad kostar det? 

Utrustning och priser kan variera mycket. Det bästa är att kontakta återförsäljare eller annan erfaren bågjägare och höra sig för. Som med mycket annat går det att köpa antingen begagnat eller nytt och det finns mycket att välja på vilket kan vara svårt för den oerfarne. Det går att säga att en kvalitetsutrustning kostar mellan 8000 och 30000 svenska kronor.

Hur tränar jag inför jakt med pil och båge?

För det första: Säkerheten först. En jaktbåge är ingen leksak utan ett vapen och skall hanteras enligt de förutsättningarna. Varken personer eller egendom får komma till skada när du övar eller hanterar din pilbåge och utrustning. Du är som skytt alltid ansvarig  för de projektiler du släpper iväg. Kom ihåg att ha god kontroll på målområdet då pilarna kan flyga långt.

Hör dig för med andra bågjägare var och hur de övar för att få råd. En stor lokal fungerar utmärkt för inomhusträning. Lokalklubbarna har oftast speciella banor i form av 3D-banor med djurfigurer i naturlig storlek tillverkade av plast eller liknande på lämplig plats att öva på. De flesta bågjägare tränar regelbundet på jaktskytte, från varierande avstånd och vinklar i olika jaktmässiga positioner. 

Fakta om Svenska Bågjägareförbundet

När bildades förbundet?

1986

Hur många medlemmar har förbundet?

Drygt 300 medlemmar.

Hur många personer boende i Sverige jagar aktivt med pil och båge?

Uppskattningsvis rör det sig om något tusental. Det är dock svårt att säga eller ta reda på exakt eftersom alla än så länge jagar utomlands i olika länder och på olika platser. Vi har dock kunnat se en starkt ökande trend de tio senaste åren.

Vad är förbundets huvudsakliga syfte?

Svenska Bågjägareförbundets huvudsakliga syfte är att verka för ett återinförande, samt bistå en utveckling av bågjakten i Sverige. Därtill att utbilda bågjägare teoretiskt och praktiskt samt bistå myndigheter och organisationer i frågor som rör bågjakt. 

Vidare information finns att tillgå på internet via följande länkar:

Svenska Bågjägareförbundet

www.SBJF.org

European Bowhunting Federation

www.europeanbowhunting.org