Svenska BågjägareförbunderInskjutning av pilbåge med ”walk back”

Att trimma pilbågen, ställa in den eller ”tune the bow”, gör man för att få bästa möjliga pilbana. Med det menar jag att så mycket kraft som möjligt skall levereras i pilen och den skall lämna bågen med energin i pilens längdriktning. Syftet är att ge pilen energi, fart, så att vi får en bra pilbana och energi till att driva jaktspetsen genom bytet. Men framför allt är syftet att få en pilbåge vi kan lita på och som träffar där jag siktar – även med en jaktspets på pilen. Det är jaktspetsen och dess begränsade aerodynamik som gör att bågjägaren bör ägna tid åt trimmning.

Jodå… du som håller i bågen är viktigare än en trimmad pilbåge men jobbar du på med trimning så kommer skjutförmågan och därmed självförtroendet på köpet. Lär dig dina begränsningar och du blir tryggare i jakten.

Det finns många sätt att trimma sin pilbåge och de flesta går att kombinera även om resultaten ibland motsäger varandra, det är lätt att skruva bort sig. Guiderna för trimning brukar börja med hur man monterar nockpunkt och pilhylla/fallhylla, hur man hittar ”center shot”. Sedan brukar det vara dags för pappersskjutning och kontroll av hur pilen lämnar bågen. Vidare så kan man ägna sig åt ”Tiller tune”, ”Creep tune”, justera cam-lutning, experimentera med spine (pilens styvhet) eller laborera med andra variabler. Det värsta med alla dessa variabler är att om man skruvar på en så påverkar den alla andra och man får starta om hela sin process. Jag kommer här att föreslå ett någorlunda enkelt sätt att få till en hyfsad båge.

Jag utgår från att du skjuter compound med release samt att strängen är skjuten några hundra skott. Om strängen är helt ny finns risk att den töjer sig och inskjutningen måste göras om. Pilhyllan monteras enligt anvisningar (se manual för din pilbåge samt för pilhyllan). Vanligen skall höjden på pilhyllan sättas så att pilens centrum hamnar mitt för monteringshålet där pilhyllan skruvas fast. Justera pilhyllan i sida, med en pil nockad och på den uppdragna pilhyllan, genom att hålla bågen en bit ifrån dig och titta på den rakt bakifrån (som när du skjuter), titta med ett öga utmed cammarna och vrid bågen så du inte ser vare sig höger eller vänster sida av cammen. Pilen skall nu döljas av strängen – vara rakt bakom strängen. Om så inte är fallet så justera pilhyllan i sida. Det finns verktyg/instrument som underlättar denna justering men det brukar räcka med att titta på cammar, sträng och pil.

Nockpunkten skall sättas så att pilen är 90 grader från strängen (strängen i vila), flytta nockpunkten upp eller ner. Om nockpunkten är given kan pilhyllans höjd justeras istället. De flesta pilbågar har en hylla vars botten är 90 grader mot strängen – lägg en pil på hyllans (bågens hylla, inte fallhyllan) plan och håll fast den där. Nocka nu en pil på fallhyllan. De två pilarna skall nu vara helt parallella – justera nockläge och/eller pilhylla tills de är det.

Vi har nu en bra grund för fortsatt trimning. Men innan vi fortsätter bör vi kontrollera frigången. Fenor/vanes eller fjädrar får inte ta i fallhylla eller kablage i skottet. Ett sätt att kontrollera detta är att spraya puder på fenorna, skjut och titta efter bortskrapat puder som indikerar kontakt med pilbågen. Om det finns skrapmärken så försök med att vrida nocken så att fenorna går fria. När det är gjort är det bara att fortsätta. Vill man trimma med pappersskjutning är det dags för det nu. Det går dock att hoppa över det momentet.

För själva ”walk-back” skjutningen behövs ett skjutmål som är cirka en meter högt, höjden på målet avgör hur långt bak man kan gå vid skjutningen. Tejpa, måla eller häng en remsa/rep lodrät över målet. Linjen skall vara tillräckligt tjock för att synas tydligt på längsta skjutavstånd (40-50 meter). Se till att den är i lod. Sätt ett streck horisontellt högt upp på målet – korset blir din riktpunkt.

Du skall nu skjuta ett antal serier på olika avstånd där du hela tiden siktar med översta pinnen, lämpligen inställd på cirka 20 meter. Målet är att samtliga serier oavsett avstånd skall hamna lodrätt över/under varandra utan sidoförskjutning. Det krävs någorlunda bra väder för denna skjutning så att man inte störs av vindpåverkan som ökar med avståndet. Man skall inte skruva på siktet mellan serierna, om träffbilden ligger till vänster eller höger gör inget (så länge man träffar tavlan).

Skjut en serie om 3-5 pilar från 20 meter, räkna bort flyers (uppenbara fel i avfyring etc), notera centrum för träffbilden. Gör nu om detta för 30 och 40 meter, träffbildssänkningen från 20 meter till 40 meter är cirka en halv meter beroende på båge, dragvikt, pilvikt etc. Du har nu tre träffbilds centrum utritade på tavlan – ligger de i lod så är inskjutningen nästan klar. Om de är förskjutna i sida så är det dags att flytta på pilhyllan i sidled. Om längre avstånd ligger till höger om de kortare, träffbilden ser ut så här: \ , så flytta pilhyllan åt höger. Ligger de längre avstånden till vänster om de kortare, träffbilden ser ut så här: / , flytta pilhyllan åt vänster. Observera att pilhyllan skall flyttas med mycket små steg i taget – max en millimeter åt gången. Tycker du att träffbilden lutar mer när du flyttar så byt håll – flytta pilhyllan åt andra hållet. Flytta fallhyllan i sida och skjut nya serier på olika avstånd – notera lutning på träffbilderna – justera fallhyllan och börja om igen…

walk back tuningDet tar ett tag och man kan flytta hyllan lite mer i början så att man ”gafflar” in sig men det är förvånande hur stor betydelse en mycket liten förflyttning av fallhyllan har – så var försiktig och gör små korrigeringar.

Variera gärna skjutavstånden, använd inte bara jämna 20-30-40 meter. Notera hur mycket träffbilden faller från ett avstånd till ett annat, det är värdefull kunskap som du har nytta av i jakten. En annan effekt av denna inskjutning är att du ser skillnader i spridning på olika avstånd – dra en slutsats av ditt maximala effektiva skjutavstånd på vilt. Lägg gärna på en marginal för obekväm skjutställning, ouppvärmd etc.

När träffbilderna ligger i lod över/under varandra är trimningen klar och vi har en bra ”center shot”. Nu finns möjligheten att tavelspets och jaktspets tar någorlunda lika. Jag skriver möjlighet och någorlunda för det krävs en bra jaktspets och korrekt spine (samt lite tur) för att detta skall fungera.

Skjut en serie med tavelspets och en serie med jaktspets. Om det skiljer mellan träffbilderna så får vi flytta på fallhyllan. Korrigera först i höjdled och sedan i sidled. Fallhyllan flyttas mot tavelspetsarnas träffbild. Det betyder att om tavelspetsarna träffar lägre än jaktspetsarna = sänk fallhyllan och så vidare. Gör endast små korrigeringar och skjut nya serier för att kontrollera. Målet är att få träffbilderna för tavelspets och jaktspets att sammanfalla. En skillnad på några få centimeter kan man acceptera. Om det krävs stora korrigeringar av fallhyllan för att få ihop träffbilderna så får man överväga att byta jaktspets eller spine på pilarna (= byt pil) eller så accepterar man olika träffbilder och skjuter in siktet efter jaktspetsarna inför jakten.

Att ha olika träffbilder på tavelspets och jaktspets är inget jag rekommenderar. Väljer man den lösningen måste man skruva på siktet när man byter spetsar. Om man inte ställer om siktet så blir det fel. Tro inte att du kommer ihåg att sikta ”lite till vänster” i en skarp jaktsituation när jaktspetsarna tar till höger om tavelspetsarna som bågen är inskjuten efter. Gör du tvärt om och tränar med tavelspetsar och ett sikte som är inskjutet efter jaktspets så riskerar du att kompensera för felet och lära in en felaktig siktbild som är svår att undvika i den skarpa situationen. Du skall träna på samma sätt som du avser att jaga.

Nu är det dags att skjuta in siktet. Korrigera en ledd i taget, rekommendationen brukar vara att börja i höjdled men jag föredrar att börja i sida då det påverkar alla avstånd. Sedan tar jag höjdled, avstånd för avstånd. Skjut gärna på en lodrät linje och försök bara hålla korrekt i sidled, höjd tar vi sedan. Flytta siktet efter träffbilden, om träffbilden tar höger om linjen skall siktet skruvas till höger och vice versa. När träffbilden hamnar rätt i sida görs förfarandet om för höjdleds korrigering – skjut på en horisontell linje. Träffbild under linjen innebär att siktet skall sänkas…

Fundera på vilka avstånd du skall skjuta in dina ”pinnar”. Enkelt och lätt för hjärnan att hantera är att välja 20-30-40 meter. Smartare kan vara att välja ett avstånd runt 23-25 meter för första pinnen. Ett avstånd där pilbanan på kortare håll avviker max 7 cm över siktlinjen och når 7 cm under siktlinjen först på 28 meter (cirka). Tanken är att man skall kunna hålla ”mitt i” på rådjuret oavsett avstånd ända ut till 28 meter. Avstånden här (23-25 m respektive 28 m) är fiktiva – det avstånd du skall välja beror av din pilbana som beror av pilvikt och hastighet. Det beskrivs i annan artikel i Bågjägaren.

Vill du skruva mer på bågen eller pröva andra sätt att få till samskjutning mellan tavel- och jaktspetsar så finns det oändliga resurser på nätet. Värt att notera här är att jag endast har rört på fallhyllan och behållit övriga parametrar fasta. I stället för att röra fallhyllan upp och ner kan man sänka eller höja nockpunkten. Tänk dock på att rörelsen blir tvärt om – om det i beskrivningen sägs att fallhyllan skall sänkas så betyder det att nockpunkten skall höjas. En stark rekommendation är att endast variera en parameter åt gången – annars är det svårt att veta varför träffbilden förändras som den gör.

Du är nu klar med din trimning och inskjutning nu är det bara att träna och öva. Lycka till med skyttet och jakten./Bowhunter

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!