Svenska BågjägareförbunderJaktstigsreglemente

Senast ändrat 2014-05-01 efter beslut i styrelsemötet.

Innehåll

§ 1. Jaktstigens målsättning

§ 2. Jaktstigens genomförande

§ 3. Säkerhet

§ 4. Målens utförande

§ 5. Träffområdet

§ 6. Målens placering

§ 7. Skjutstation

§ 8. Utrustning / Klasser

§ 9. Poängberäkning

§ 10. Jaktstigens organisation

§ 11. Disciplinära åtgärder

 


§ 1 Jaktstigens målsättning

Att förbereda och utbilda bågjägaren för de situationer han eller hon kan utsättas för under jakt.
Att träna upp avståndsbedömning och skjutskicklighet.
Att under så realistiska former som möjligt få tillfälle att utvärdera sin jaktutrustning.

§ 2 Jaktstigens genomförande

 Jaktstig Bör bestå av minst 15 mål.
Arrangören väljer om jakt- eller fältspets skall användas.
Jaktstig skall ha en ”jägarklass” och en öppen klass , där deltagare utan jaktmässig utrustning skjuter. Jägarklassen kan delas upp i jägarklass och ”traditionell”. (Recurve- eller långbåge utan siktmedel och med fingerskytte)
Endast en pil får lossas mot varje mål.
Målen placeras längs väl snitslad bana i lämplig terräng.
Målen skjuts i nummerordning. Arrangören kan välja var på banan start skall ske.
Skyttarna bör delas in i grupper om mins 3 personer.

§ 3 Säkerhet

 Pilspets får under något moment under skjutning ej föras mer än 20 cm över siktlinjen.
Skytt är ansvarig för att pilbana och målområde är fritt från åskådare innan skjutning sker.
Skyttar eller åskådare får under inga villkor utsättas för fara.
Arrangören är ansvarig för att säkerheten är betryggande. Gruppen som helhet är skyldig att kontrollera varandra säkerhets- och regelmässigt.

§ 4 Målens utförande

 Målen skall vara i naturlig storlek samt föreställa jaktbara viltarter.
Viltets kroppsställning skall medge ett jägarmässigt skott. Placeras ett så kallat 3-D mål i vinkel måste träffområdet ommarkeras.
Foto eller skisser på mål får visas vid starten, men ej medföras på banan
Målen skall vara av sådan kvalitet att pilen, vid träff i vitala organ, kvarhålles. Alternativt på annat sätt tydligt marker träff.
Rörliga och vippmål kan förekomma
Teoretiska frågor och icke skjutbart vilt kan förekomma. Förutsättningar skall då förklaras vid skjutstationen.

§ 5 Träffområdet

 Träffområdet skall vara anatomiskt riktigt och motsvara hjärt- och lungområde.
I centrum skall en cirkel med 1/6 av totala träffytan vara markerad.
Träffområdets markering bör inte vara synligt från skjutplatsen.

§ 6 Målens placering

Målen placeras så att eventuella bompilar fångas upp. Pilfång större än målet skall vara naturfärgat.
Varje mål bör placeras så att det upplevs jaktmässigt.

§ 7 Skjutstation

Hänsyn ska tas till skyttarna olika fysiska egenskaper.
Skjutstationen skall vara markerad med skjutpåle eller ha ett begränsat område.
Skytten skall med någon del av kroppen ha kontakt med skjutpålen eller bägge fötterna placerade inom markerat område.

§ 8 Utrustning / Klasser

 ”Jägarklass compound” - gul påle; ”Jägarklass, traditionell” - vit påle
Pilbågar och pilar skall vara jaktmässiga.
Vid användande av jaktspetsar skall dessa skyddas helt av lämpligt koger.
Eggar på jaktspetsar skall vara oskarpa.
Pilar skall vara försedda med fenor/fjädrar lämpliga för skytte med jaktspets.
Kikare eller avståndsmätare är ej tillåtet.
Pilar skall vara försedda med för ifrågavarande mål lämplig spets.
Minsta pilvikt 25 g. och minsta anslagsenergi 40 joule. 
Stabilisator max. längd 32 cm (12,5”).
V-stabilisator och ”klicker” ej tillåtet.
Vid mål avsedda för trubb-/bluntspets får spetsen ej fastna i målen.
Skytten ansvarar för sin utrustnings säkerhet.

”JÄGARKLASS TRADITIONELL”
Stabilisator, V-bar, ”klicker” samt riktmedel ej tillåtet.
Enbart fingerskytte.
Strängklättring ej tillåten, endast en ankringspunkt får förekomma.
Endast en nockpunkt med högst två nocklägen (över och under nock) samt ljuddämpare får förekomma på strängen.
Skyttar med avvikande utrustning kan delta i ”Öppen klass”

§ 9 Poängräkning

Som träff räknas när skaftet bryter linje för träffområde.
Skaft som bryter linje mellan två träffområden räknas som högre poäng.
Träff i vitalområde 10 poäng.
Träff i inre cirkel 10^1 poäng.   (ger 10 poäng, men används för särskiljning)
Bom eller felträff -1 poäng.
Ej avgiven pil 0 poäng.
Tidsbegränsade mål -1 poäng vid utgången tid.
Vid bluntmål ger omkullskjuten figur 10 poäng.
Skytt som avstår från skott, får efter att 0 poäng noterats skjuta målet utom tävlan.
Vid lika poängsumma räknas antal ”tioettor”. Om lika resultat ändå föreligger skall särskjutning tillämpas. Gäller endast ”medaljplatser”.

§ 10 Jaktstigens organisation

En jaktstigs kommitté skall vara utsedd av arrangören för att kontrollera säkerheten samt regelefterlevnad.
Arrangören ska tillse att jaktstigsreglementet finns tillgängligt för deltagande skyttar.

§ 11 Disciplinära åtgärder

Jaktstigskommittén har möjlighet att utdela varning.
Vid upprepad varning kan skytten avstängas.
Skytt som inte följer regler och anvisningar kan omedelbart avvisas från jaktstigen av jaktstigskommittén efter samråd med jaktstigsledningen.

 

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!